International Sculpture Symposium at Assens Shipyard
  KUNSTNERNE
 
De 6 deltagende kunstnere er udvalgt af
Assens Kunstråd blandt 135 ansøgere
 
Jokum Lind Jensen
 
  Jokum Lind Jensen
Født 1971
Land: Danmark

OM VÆRKET:


Jeg har valgt at tage udgangspunkt i skibsværftet og referere til stålskibe og materiale både i formen, materialevalget (stålplade) og de traditionelle teknikker (nitter). Samtidigt har jeg en forkærlighed for skulpturer der har en praktisk anvendelse, så den vandrette plades højde er valgt, så den passer som siddeflade.Læs mere om Jokum Lind Jensen her

www.jokumlindjensen.com


     
 
 
  Jørgen Willerup
Født 1935
Land: Danmark

OM VÆRKET:

Skulpturen forholder sig til den dynamiske produktion på skibsværftet. Skulpturen udtrykker den gentagne skabende proces gennem opbygning og nedbrydning.
De 2 søjler repræsenterer med deres præcise form det menneskeskabte, konstruktive.
Skrottet repræsenterer materialet, det tiloversblevne, der igen indgår i den opbyggende proces.


Læs mere om Jørgen Willerup her
www.bkf.dk/joergen-willerup


     
María Gabriela (Wicha) Mastronardi
 
 
  María Gabriela (Wicha) Mastronardi
Født 1965
Land: Argentina

OM VÆRKET:


ONE AND TWO AT THE TIME (EN OG TO AD GANGEN)
Jeg vil lave en skulptur til Assens by, der svarer til stedets skønhed og kan blive til glæde for alle dens indbyggere. Konceptuelt er det en vej, der bliver gentaget to gange; de to er flettet sammen, og de ser forskellige ud afhængigt af synsvinklen. Somme tider virker det, som om det er den samme vej, og somme tider ikke.


Læs mere om Wicha Mastronardi her
www.wichamastronardi.blogspot


     
Winni Schaak
 
 
  Winni Schaak
Født 1959
Land: Tyskland

OM VÆRKET:


Schneid’ger Kopfkarton IV er en del af min serie Kopfkartons, som lige nu består af 12 forskellige variationer, som jeg har arbejdet på siden 2004. Dens form er klar, enkel og reduceret. Skrå linjer, bløde kurver, konvekse og flade overflader og en klart defineret åbning danner skulpturen Schneid’ger Kopfkarton IV. Værket giver associationer til moderne arkitektur. Samtidig virker det gådefuldt på grund af de uventede perspektiver. Afhængigt af, hvor man ser det fra, fremtræder det enten som et plan eller som en tredimensionel skulptur.

Schneid’ger Kopfkarton IV vil få en perfekt overflade. På den måde vil det se ud, som om det var en skulptur hugget ud af en stålblok, men i virkeligheden er den svejset sammen af metalplader
.


Se mere om Winni Schaak her

www.winnischaak.de


     
Sergey Karev
 
 
  Sergey Karev
Født 1977
Land: Rusland

OM VÆRKET:

Maple key (Ahornnøgle)
Maple Key er en stor, 4-6 meter lang ahorn-frøkapsel. Ahorntræer bruger vinden til at sprede deres frø over forbløffende store afstande, ligesom mennesker bevæger sig rundt på Jorden for at slå rod i en sikker havn eller for at gå tabt i verdens storme. Skulpturen skal fremstille både de rodbærende frøs tunge vægt og vingernes lethed. Den kan måske også vække associationer til andre lignende ting: skibsskruer, nøgler, vejrhaner, en hvals hale etc
.

Se mere om Sergey Karev her
www.sergeykarev.com


     
Mihaela Kamenova
 
 
  Mihaela Kamenova
Født 1989
Land: Bulgarien

OM VÆRKET:


SUN (SOL)
Den skulptur, jeg forestiller mig, er en abstrakt fremstilling af en SOL, symbolet for styrke og liv.
Jeg ønsker at udtrykke dynamik, og skulpturens samlede fremtræden minder om en sol i bevægelse, et billede på kraft. Farven på det rustne jern vil medvirke til at skabe skulpturens intensitet og udtryk.

Se mere om Mihaela Kamenova her
www.mihaelakamenova.blogspot.com


     
 
 
 
/
 
  ARTISTS
 
The 6 participating artists have been selected
by Assens Arts Council from 135 applicants
 
Jokum Lind Jensen
 
 
  Jokum Lind Jensen
Born 1971
Country: Denmark

ABOUT THE WORK

I’ve chosen to take the shipyard itself as my inspiration, and my work pays homage to steel ships and materials through its shape, the choice of material (steel sheets) and the traditional techniques used (riveting).  Also, I have a fondness for sculptures that have a practical application, so the height of the horizontal plate has been chosen so that it works as a seat.

Read more about Jokum Lind Jensen here: 

www.jokumlindjensen.com/


     
 
 
  Jørgen Willerup
Born 1935
Country: Denmark

ABOUT THE WORK

The sculpture reflects the dynamic production processes at the shipyard, and it expresses the ongoing creative process of construction and deconstruction. The two pillars with their precise form represent elements of being manmade and constructed. The hull represents the materials that are left over and are reused in the construction process.  

Read more about Jørgen Willerup here:

www.bkf.dk/joergen-willerup


     
María Gabriela (Wicha) Mastronardi
 
  María Gabriela (Wicha) Mastronardi
Born 1965
Country: Argentina

ABOUT THE WORK


One and two at a time
I will make a sculpture to the city of Assens according to the beauty of the place and for the enjoyment of all its inhabitants.
It is conceptually a way repeated twice, the two are intertwined and vision changes depending on the viewpoint. Sometimes it feels like it is the same way and sometimes not.


Read more about Wicha Mastronardi here:
www.wichamastronardi.blogspot


     
Winni Schaak
 
 
  Winni Schaak
Born 1959
Country: Tyskland

ABOUT THE WORK


The Schneid’ger Kopfkarton IV is part of my series Kopfkartons momentarily consisting of 12 different variations at which I have been working since 2004. Its form is clear, plain and reduced. Slant lines, smooth curves, convex and flat surfaces and a clear defined opening make the body of the Schmeid’ger Kopfkarton IV. The work evokes associations of modern architecture. At the same time, the Schneid’ger Kopfkarton IV appears enigmatic due to its unexpected perspectives. Depending from where the observer looks at the object it appears as being two-dimensional or three-dimensional, that is, it either appears as a plane or as a full-bodied sculpture.

Schneid’ger Kopfkarton IV will get a perfect surface. Thus, it seems as if it is a solid sculpture broken out of a block of steel, in fact it is a construction welded out of sheet metal.Read more about Winni Schaak here:

www.winnischaak.de


     
Sergey Karev
 
 
  Sergey Karev
Born 1977
Country: Rusland

ABOUT THE WORK

Maple Key
Maple Key is a big, 4-6 meter long, metal maple samara. Maples rely on wind to spread their seeds over amazingly long distances just as people move around the globe to root at a safe haven or to get lost in the storms of the world. The sculpture is supposed to depict both the root-like, heavy burden of the seeds and the lightness of the wings. It may also awake other related associations: ship screw, wings, keys, weathervane, tail of the whale etc.

Read more about Sergey Karev here:
www.sergeykarev.com


     
Mihaela Kamenova
 
 
  Mihaela Kamenova
Born 1989
Country: Bulgarien

ABOUT THE WORK


SUN
The sculpture that I represent is an abstract conception of a SUN, symbol of strength and life.
I want to express dynamics, the overall appearance reminds of a moving sun, emblem of power. The color of the rust in the iron, will contribute for the intensity and the expression of the sculpture.

Read more about Mihaela Kamenova here:
www.mihaelakamenova.blogspot.com


     
 
 
front
 
     
 
betingelser/
terms
     
 
kunstnere/
artists
     
 
program- info/
program- info
     
 
sponsorer/
sponsors
     
 
kontakt/
contact
     
 
Assens